ผังหน่วยงานของ แผนกพยาบาลรังสีกรรม
กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 
   
     
     
     
  Click
             
           กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า      
           ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา      
           315 ถนนราชวิถี   แขวงราชเทวี   เขตพญาไท   กรุงเทพมหานคร      
           โทรศัพท์: 02-354-7601 ( Ext. 93814 )      
           โทรสาร: